Menu Zavrieť

Program

PROGRAMOVÉ PRIORITY DEMOKRATOV SLOVENSKA

SPOLUPRÁCA. DÔVERA. KOMPETENCIA. ÚSPECH.

Slovensko je krásna krajina, ktorú všetci milujeme, no napriek tomu ho sužujú mnohé nedostatky. Korupcia, nezamestnanosť, nízke platy, byrokracia, zneužívanie politickej moci, zúbožené zdravotníctvo, zanedbané školstvo, zlé podnikateľské prostredie, vysoké dane a odvody.

Programy väčšiny politických strán navrhujú rôzne opatrenia, ale prevažne veľmi všeobecné. Nie však programy rozhodnú, či sa skutočne začnú riešiť vážne nedostatky našej spoločnosti. Rozhodne úroveň, vôľa a schopnosti konkrétnych osôb, ktoré budú mať na základe budúcich parlamentných volieb reálne kompetencie. Preto budú pre rozhodovanie vo voľbách dôležitejšie ako program, konkrétne osoby, ktoré ho garantujú.

Z volebných lídrov len líder Demokratov Slovenska – Ľudo Kaník dokázal už pred štrnástimi rokmi nielen konštatovať, že Slovensko má najhorší demografický vývoj v Európskej únii, a reálne sú ohrozené výplaty starobných dôchodkov zo Sociálnej poisťovne už o niekoľko rokov, ale ponúknuť aj riešenia. Dokázal realizovať skutočnú reformu. Zaviedol dôchodkové sporenie, ktoré si do dnešného dňa dobrovoľne vybralo už viac ako 1,5 milióna sporiteľov, čo je viac ako polovica reálne pracujúcich občanov. Uskutočnil reformu systému sociálnych dávok, zákonníka práce, zaviedol daňový bonus. Reformy pre ľudí zodpovedných a pracovitých, na ktorých podporu sa Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník spoliehajú v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Úroveň korupcie kritizujú všetky strany okrem vládnuceho Smeru. Korupcia je zakorenená v génoch arizátorov, znárodňovateľov a žiaľ aj privatizérov. Naša oligarchia, nie skutoční podnikatelia,  si zvykla ľahko bohatnúť a aj teraz bohatne vďaka predraženým štátnym zákazkám, vďaka korupcii pri dotáciách z eurofondov.

Rozhodujúce pre reálne zníženie korupcie je zoštíhlenie štátu a zamedzenie možností predražených obstarávaní. Na rozdiel od presadzovania vyšších daní, odvodov a poplatkov chceme znižovanie prerozdeľovania, znižovanie ingerencie a funkcií štátu. Nepotrebujeme, aby nás štát zodral z kože a potom rozdával almužny, pričom väčšina sa rozkradne. Náš politický program je založený na presvedčení, že čím bude menej pokušenia, tým bude menej korupcie.   Navrhujeme v ňom tieto opatrenia:

 • VÝKONNÁ EKONOMIKA

Podporíme rast hospodárstva, zlepšíme podnikateľské prostredie, pozornosť zameriame predovšetkým na malé a stredné podniky a zlepšovanie  podmienok pre SZČO a celkovo strednú vrstvu nasledovnými opatreniami:

 • znížime sociálne odvody o 10 p.b., t.j. o 30%
 • znížime zdravotné odvody pre zamestnancov a zamestnávateľov o 7 p.b., t.j. o 50%
 • zmeníme štruktúru daní a nahradíme výpadok príjmu zo znížených odvodov obrátkovou zrážkovou mikrodaňou vo výške 0,1% z bezhotovostnej platby, platenou príjemcom platby
 • znížime tým odvodové zaťaženie väčšiny zamestnávateľov a vzrastú čisté príjmy všetkých zamestnancov
 • dôjde k lepšej a spravodlivejšej redistribúcii bohatstva spoločnosti v prospech strednej a nižšej triedy, bude to zároveň výrazný stimul pre rast hospodárstva a tvorbu pracovných miest
 • revíziou úloh a rozsahu funkcií štátu zabezpečíme zníženie výdavkov štátneho rozpočtu a rozsahu prerozdeľovania (čím menej bude pokušenia vo verejných financiách, tým menej bude korupcie)
 • vo vzťahu štátu k občanom presadíme prezumpciu neviny. Presadíme všeobecnú zásadu, že   pred potrestaním pokutou najmä v oblasti daňových a odvodových povinností bude poskytnutá šanca na odstránenie nedostatkov a len v prípade ich neodstránenia alebo recidívy budú uplatňované sankcie
 • zavedieme  rovnú daň vo výške 15%
 • zrušíme daňové licencie
 • zastavíme každoročné zvyšovanie odvodov SZČO
 • umožníme dobrovoľnosť pri výbere mesačného alebo štvrťročného platenia DPH
 • umožníme platbu DPH až po prijatí úhrady za vystavenú faktúru v súlade so smernicou EÚ až do výšky obratu firmy 500-tisíc eur.
 • skrátime dobu odpisovania investícií
 • odstránime nadmerné administratívne povinnosti a regulácie v podnikateľskom prostredí zrušením zbytočných vyhlášok a znížením rozsahu každej vyhlášky dotýkajúcej sa podnikateľského sektora minimálne o 30%
 • zrušíme opakované predkladanie rôznych potvrdení občanmi štátnym úradom. Skončíme so šikanovaním občanov štátom. Všetky informácie si štátny úrad zabezpečí sám prepojenosťou databáz s inými úradmi. Úrady a štát budú slúžiť občanom
 • maximalizujeme možnosti vybaviť žiadosti cez internet z domu
 • zrušíme povinnú zdravotnú službu pre SZČO a zamestnávateľov do 50 zamestnancov
 • zákonník práce upravíme tak, aby pomáhal pri tvorbe nových pracovných miest a podporoval rast ekonomiky
 • pre zamestnancov bez odbornej kvalifikácie, t.j. len so základným stupňom vzdelania zrušíme minimálnu mzdu, aby sa mohli zamestnať aj za nižšiu mzdu, ale bez straty nároku na sociálne dávky
 • ZAHRANIČNÁ POLITIKA

Slovensko považujeme za jednoznačnú súčasť západnej civilizácie a naša zahraničnopolitická orientácia vychádza z tejto istoty a presvedčenia. Zaradenie Slovenska do EÚ a NATO považujeme za veľký dejinný krok, na ktorom sme sa podieľali významným spôsobom počas našich predchádzajúcich politických aktivít. Budeme preto ďalej ako spoľahlivý spojenec presadzovať aktívnu politiku Slovenska v rámci týchto zoskupení v záujme zachovania a rozvíjania hodnôt západnej civilizácie, ktorej sme súčasťou.

 • budeme striktne odmietať a aktívne bojovať proti rozširovaniu vplyvu agresívnych a netolerantných islamistických hnutí v Európe aj na celom svete. Budeme podporovať úsilie k ich potlačeniu a definitívnej porážke
 • rovnako budeme odmietať narušovanie a menenie hraníc kdekoľvek v Európe, anexiu cudzieho územia a vojenské zasahovanie voči zvrchovaným štátom
 • ako zvrchovaná krajina a člen EÚ zároveň budeme aktívne poukazovať a kriticky vystupovať proti nerozhodnosti a neprincipiálnosti v európskej politike aj voči nesprávnym rozhodnutiam a postojom jednotlivých európskych štátov a Európskej komisie, ak k takým dôjde. Budeme  sa snažiť aktívne ovplyvňovať politiku EÚ a získavať pre svoje názory podporu a spojencov v rámci jej štruktúr
 • budeme presadzovať vzájomne výhodnú spoluprácu so všetkými krajinami sveta, ktoré rešpektujú hodnoty, podľa ktorých žijeme, a na ktorých stojí naša civilizácia, a ktoré neohrozujú našu bezpečnosť
 • ADRESNÁ SOCIÁLNA POMOC
 • zavedieme ústavnú ochranu dôchodkového systému
 • ustanovíme minimálnu garantovanú výšku valorizácie dôchodkov
 • postupne zvýšime príspevok na osobné dôchodkové účty občanov na 9 %
 • zavedieme horný vekový limit pre zamestnávanie štátnych zamestnancov na 70 rokov
 • zrušíme priestupkovú imunitu poberateľom sociálnych dávok
 • zavedieme alternatívny trest za priestupky formou verejných prác
 • sociálnu podporu budeme smerovať pre rodiny, v ktorých aspoň jeden z rodičov pracuje
 • sociálny systém budeme budovať podľa systému: Pracovať sa oplatí viac, ako poberať sociálne dávky
 • budeme podporovať pracujúce rodiny viac ako tie, v ktorých nikto dlhodobo nepracuje
 • sociálnu pomoc budeme dôsledne viazať na plnenie školskej dochádzky detí
 • KVALITNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Budeme presadzovať dlhodobý koncept stratégie rozvoja zdravotníctva spoluprácou s ďalšími politickými stranami aj naprieč politickým spektrom.  

 • presadíme zmenu spôsobu financovania zdravotných poisťovní (zavedenie jasne definovanej a v percentách určenej odmeny za činnosť a správu zdravotnej poisťovne včítane zisku; obdobne ako pri DSS v dôchodkovom systéme; znemožníme odlievať dopredu nedefinované objemy prostriedkov z poistenia do zisku)
 • zavedieme rovnakú sadzbu odvodov za poistencov štátu s ostatnými poistencami. Odstránime tak stav, keď štát platí menej za svojich poistencov ako zamestnávatelia a občania. To zároveň umožní významné zníženie výšky zdravotných odvodov u poistencov platených zamestnávateľmi a SZČO, konkrétne tak znížime zdravotné odvody pre zamestnancov a zamestnávateľov o 7 p.b., t.j. o 50%
 • zavedieme maximálny vymeriavací základ pri platbe zdravotných odvodov
 • vďaka predchádzajúcim bodom dôjde k výraznému posilneniu zdrojov pre financovanie zdravotnej starostlivosti, čo umožní:
 • odstrániť limity na zdravotnícke výkony u poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti
 • lepšie ohodnotíme výkony zdravotného personálu a vytvoríme priestor pre výrazný rast platov
 • presadíme elektronizáciu zdravotníctva bez nezmyselného predražovania a duplicitných systémov
 • budeme presadzovať dôsledný boj proti predražovaniu nákupov v zdravotníctve zavedením cenového porovnávania vo verejnom obstarávaní a referencovaním cien zdravotných pomôcok a prístrojov
 • zavedieme skutočnú voľbu lekára zavedením povinností pre zdravotné poisťovne preplatiť výkony aj nezazmluvnených lekárov
 • definujeme štandard zdravotnej starostlivosti, plne hradenej z poistenia a nadštandardu plateného z pripoistenia
 • BEZPEČNOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ PRE OBČANOV
 • potrebujeme dobre vybavenú, vycvičenú a dobre financovanú políciu, nie viac policajtov a to aj budeme presadzovať
 • potrebujeme nezávislé a spravodlivé súdy, kde sa rozsudky nekupujú a nekryje sa korupcia
 • zvážime zavedenie prvkov anglosaského justičného systému do slovenského súdnictva (predvolávanie svedkov obžalobou a obhajobou, nie súdom; stenografické a zvukové zaznamenávanie súdnych pojednávaní; rozhodovanie o vine a nevine porotou pri závažných zločinoch)
 • potrebujeme nezávislú a výkonnú generálnu prokuratúru a vyšetrovateľov, nie zakrývačov a zametačov vládnych prešľapov a korupčných škandálov
 • budeme presadzovať dôsledné vyšetrenie všetkých škandálov, nech vznikli za ktorejkoľvek vlády. Gorila, emisný škandál, nástenkový tender, Váhostav, predražené nákupy a ďalšie kauzy musia byť vyšetrené a vinníci potrestaní
 • budeme presadzovať zrušenie Mečiarových amnestií aj aktov, ktoré im predchádzali
 • potrebujeme dôslednú ochranu hraníc EÚ (prísne a dôsledné posudzovanie žiadateľov o azyl a ochranu s ohľadom na vnútornú bezpečnosť Slovenska a EÚ)
 • rozšírime dobrovoľnú vojenskú službu
 • potrebujeme rýchlu a dôslednú vymáhateľnosť práva, bez odkladov; nikto nebude mať pred zákonom imunitu – ani z dôvodu sociálneho postavenia, ani veku. Zodpovednosť za priestupky maloletých budú znášať rodičia
 • sudcovia nad 70 rokov budú automaticky penzionovaní
 • podporíme všetky protikorupčné opatrenia, priebežné zverejňovanie každého kroku a rozhodnutia zástupcov verejnej moci
 • MODERNÉ ŠKOLSTVO
 • zabezpečíme stabilizáciu v rozhodovaní o školstve a rovnosť vo financovaní školstva. Stabilizujeme stratégiu rozvoja vzdelávania a zákonne ju nastavíme tak, aby nemohla byť ľubovoľne menená. Najnižší horizont strategického rozhodovania nastavíme na inovácie v sedemročných cykloch
 • do obsahovej náplne na všetkých stupňoch zavedieme výchovu a vzdelávanie o základných hodnotách demokratickej a slobodnej spoločnosti; o princípoch fungovania slobodného, demokratického štátu, princípoch fungovania zdravej trhovej ekonomiky v slobodnej spoločnosti
 • vytvoríme ekonomické predpoklady pre zvýšenie platov učiteľov o 100 % počas nasledujúcich štyroch rokov

Vzdelávanie v ranom detstve:

 • rozvinieme ideu vzdelávania v ranom detstve na vek od 0 do 6 rokov. Oživíme záujem o starostlivosť o deti od 0 do 3 rokov a zahrnieme jasle do systému predškolského vzdelávania
 • súčasne však budeme zásadne diverzifikovať podoby predškolského vzdelávania a potlačíme monolitický model materských škôl ako jedinej inštitúcie predškolského vzdelávania

Vzdelávanie v základných a stredných školách:

 • zabezpečíme základným školám, aby reálne mohli zabezpečovať vzdelávanie v dôstojných a primeraných materiálnych podmienkach.
 • stabilizujeme kurikulárnu politiku pre základné a stredné vzdelávanie a vytvoríme priestor, aby školy mohli realizovať školské vzdelávacie programy podľa vlastných profesionálnych predstáv
 • výrazne posilníme metodickú pomoc školám a učiteľom. Zavedieme opatrenia, aby sa na úrovni regiónov začala formovať regionálna školská politika, ktorá dokáže zohľadniť potreby regiónov

Učitelia a ich vzdelávanie:

 • posilníme autonómiu učiteľov v rozhodovaní o sebe a v školských záležitostiach
 • vytvoríme podmienky, aby v profesii zostávala mladá generácia učiteľov
 • zásadne prehodnotíme systém kontinuálneho vzdelávania učiteľov
 • zásadným spôsobom preveríme kvalitu učiteľských fakúlt a zredukujeme počet fakúlt podieľajúcich sa na prípravnom vzdelávaní učiteľov
 • učiteľské vzdelávanie na vysokých školách budeme koncipovať ako odborné vysokoškolské vzdelávanie s jasnejšou orientáciou na praktickú prípravu študentov

Vysoké školy:

 • zásadným spôsobom zmeníme akreditáciu a financovanie vysokých škôl, vytvoríme reálny obraz o nich na základe medzinárodných porovnaní
 • formálne scientometrické kritériá nahradíme orientáciou na kvalitatívne parametre
 • znížime podporovanie neefektívnych vedeckých projektov a výrazne podporíme celospoločensky prínosné projekty vedy a výskumu, tomu podriadime fungovanie grantových agentúr
 • KULTÚRA ako dôležitá súčasť vzdelania a ekonomiky
 • kultúru považujeme za tvorcu hodnôt, nie za spotrebiteľa ekonomických statkov. Je to dôležité odvetvie, ktoré prispieva k rastu ekonomiky. Na kultúru sa nedopláca, dopláca sa na nekultúrnosť
 • kultúra je integrálnou súčasťou vzdelania
 • kultúrne a umelecké projekty vnímame ako účinné nástroje medzinárodnej diplomacie a podpory incomingového cestovného ruchu
 • umenie, ktoré je významnou a dôležitou súčasťou kultúry spoločnosti, je finančne nedocenené. Aj preto väčšinou nie sme schopní a ochotní prijať umelecky a intelektuálne náročnejšiu tvorbu, ktorá je spolu s kvalitným vzdelávaním a výchovou dôležitým predpokladom kultivovanosti a kreativity, ktoré sú pilierom zdravého sebavedomia, ako aj hospodárskeho rastu
 • zasadíme sa za lepšie  riešenie  problému záchrany a ochrany národných kultúrnych pamiatok – legislatívne i finančne; spoluprácou ministerstva kultúry, ministerstva hospodárstva, združenia inštitúcií cestovného ruchu a súkromného sektora
 • PÔDOHOSPODÁRSTVO – SILA VIDIEKA

Budeme podporovať všetky formy moderného poľnohospodárstva, ktoré šetrne, ekologicky a udržateľne využívajú možnosti slovenskej prírody a  krajiny. Našu pozornosť zameriame na podporu a pomoc malým farmárom a poľnohospodárom tak, aby sa ekonomicky oplatilo obrábať aj malé výmery pôdy a chov v malom rozsahu. Uvedomujeme si, že malé poľnohospodárstvo je zdrojom tvorby veľkého množstva pracovných miest na vidieku.

 • radikálne znížime rozsah predpisov a nariadení, ktorými je malý farmár obmedzovaný, a ktoré musí dodržiavať vo všetkých oblastiach.
 • malý poľnohospodár nebude podliehať takým prísnym predpisom a nárokom ako veľké podniky farmy
 • podporíme predaj z dvora zrušením obmedzení, ktoré bránia predávať vypestované produkty každému, kto má o ne záujem
 • budeme podporovať opatrenia na zachytávanie vody v krajine budovaním malých a ekologických stavieb, čím sa zároveň rozšíri a zdokonalí protipovodňová ochrana